Raduno Nazionale Milano – Rho – 17/06/2018 – Giudice: Eugene Blake (USA)